اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارائه یک مدل جدید برای مطالعات برنامه ریزی ریزشبکه چندحاملی انرژی با هدف دستیابی به جامعه کم کربن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: ارائه یک مدل جدید برای مطالعات برنامه ریزی ریزشبکه چندحاملی انرژی با هدف دستیابی…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی کفایت سیستم افشانه (TJ) در فرونشانی مواد رادیواکتیو و کاهش فشار محفظه‌ی ایمنی حین حادثه شکستگی بزرگ (LB-LOCA) بدون دسترسی به بخش فعال سیستم ECCS در نیروگاه اتمی بوشهر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بررسی کفایت سیستم افشانه (TJ) در فرونشانی مواد رادیواکتیو و کاهش فشار محفظه‌ی ایمنی حین…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تعیین پارامتر های دینامیک راکتور با استفاده از معادله ی همبستگی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: تعیین پارامتر های دینامیک راکتور با استفاده از معادله ی همبستگیارائه دهنده:  فرزاد بهرامی باباحیدریاستاد…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارائه یک روش برای تخمین انعطاف‌پذیری منابع ذخیره‌ی حرارتی و الکتریکی در سیستم‌های توزیع انرژی فعال

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: ارائه یک روش برای تخمین انعطاف‌پذیری منابع ذخیره‌ی حرارتی و الکتریکی در سیستم‌های توزیع…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی بهینه ژنراتور آهنربای مغناطیس دائم ورنیر برای کاربرد در نیروگاه باد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: طراحی بهینه ژنراتور آهنربای مغناطیس دائم ورنیر برای کاربرد در نیروگاه بادارائه دهنده:  حبیب…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : شبیه سازی وبهینه سازی سیستم مقطع نگاری کامپیوتری باآشکارساز دولایه به روش مونت کارلوجهت کاهش دز

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: شبیه سازی وبهینه سازی سیستم مقطع نگاری کامپیوتری باآشکارساز دولایه به روش مونت کارلوجهت کاهش…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی و آنالیز امکان انتقال آب تانک هوازدای نیروگاه اتمی بوشهر به مولدهای بخار حین حادثه‌ی SBO

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بررسی و آنالیز امکان انتقال آب تانک هوازدای نیروگاه اتمی بوشهر به مولدهای بخار حین…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی یک چهارچوب جدید برای مطالعات قابلیت اطمینان سیستم های توزیع انرژی دارای چند درگاه انرژی با در نظر گرفتن ذخیره‌های حرارتی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: طراحی یک چهارچوب جدید برای مطالعات قابلیت اطمینان سیستم های توزیع انرژی دارای چند…

Continue Reading
Close Menu