اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی چهارچوب مبادله توان در بازار انرژی محلی یک ریزشبکه انرژی با به کارگیری مفهوم فناوری زنجیره بلوکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: طراحی چهارچوب مبادلة توان در بازار انرژی محلی یک ریزشبکه انرژی با به کارگیری…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بهبود سیستم تصویربرداری کامپتون مبتنی برآشکارسازهای نیمه رسانا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بهبود سیستم تصویربرداری کامپتون مبتنی برآشکارسازهای نیمه رسانا ارائه دهنده:  مصطفی نیکنامی استاد راهنما :…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه یک مدل بهینه سازی ارتباط آب و انرژی در یک ساختمان در راستای تبدیل به ساختمان سبز

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: توسعه یک مدل بهینه سازی ارتباط آب و انرژی در یک ساختمان در راستای…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی و بهینه سازی سیستم تولید هیدروژن خورشیدی بر اساس مدلسازی سلول فوتوالکتروشیمیایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: طراحی و بهینه سازی سیستم تولید هیدروژن خورشیدی بر اساس مدلسازی سلول فوتوالکتروشیمیاییارائه دهنده: …

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارزیابی اثرات محیط زیستی نیروگاه با استفاده از رویکردهای چرخه عمر و امرژی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: ارزیابی اثرات محیط زیستی نیروگاه با استفاده از رویکردهای چرخه عمر و امرژی ارائه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تسطیح نمودار بار سرمایش و گرمایش با استفاده از سازوکارهای حداقل انتقال حرارت و پتانسیل مصالح و تجهیزات درون ساختمان برای ذخیره سازی انرژی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: تسطیح نمودار بار سرمایش و گرمایش با استفاده از سازوکارهای حداقل انتقال حرارت و…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی گردش طبیعی سیال در استخر ذخیره سوخت مصرف شده نیروگاه بوشهر در زمان قطع سیستم برداشت حرارت با استفاده از نرم افزار ANSYS-Fluent

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه:بررسی گردش طبیعی سیال در استخر ذخیره سوخت مصرف شده نیروگاه بوشهر در زمان قطع سیستم…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تصفیه آب ها ی با شوری بالا به کمک فرآیند تقطیر غشایی ترکیب شده با انرژ ی خورشیدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه:تصفیه آبهای با شوری بالا به کمک فرآیند تقطیر غشایی ترکیب شده با انرژی خورشیدی…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :تدوین مدل حرارتی دینامیکی ساختمان دانشکده ی مهندسی انرژی با روش شناسایی سیستم

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: تدوین مدل حرارتی دینامیکی ساختمان دانشکده ی مهندسی انرژی با روش شناسایی سیستم ارائه…

Continue Reading
Close Menu