اصلاحیه-کارگاه مجازی آموزش تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:سر فصل‌ها:تئوری مونت‌کارلو در ترابرد ذراتبرنامه‌نویسی بر اساس روش مونت‌کارلوتعریف انواع هندسه، مواد، چشمه‌ها و تالی‌هاترسیم هندسه و تحلیل خروجیتئوری روش‌های کاهش…

Continue Reading

کارگاه آموزشی مجازی محاسبات نرم

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:کارگاه آموزشی محاسبات نرم(الگوریتم، کدنویسی، مثال های تحقیقاتی و صنعتی)مدرس: دکتر خلیل مشکبار (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی انرژی،  دانشگاه صنعتی شریف)تاریخ…

Continue Reading

کارگاه مجازی آموزش تئوری مونت کارلو و شبیه‌سازی با کد MCNPx با رویکرد محاسبات بحرانیت

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند: سر فصل‌ها: تئوری مونت‌کارلو در ترابرد ذرات برنامه‌نویسی بر اساس روش مونت‌کارلو تعریف انواع هندسه، مواد، چشمه‌ها و تالی‌ها ترسیم هندسه…

Continue Reading
Close Menu