بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی و هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شریف از دانشکده مهندسی انرژی

آقای دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و آقای دکتر محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف به همراه دیگر اعضای هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شریف در روز دوشنبه 1394/09/30 از دانشکده مهندسی انرژی بازدید کردند.

(more…)

Continue Reading
Close Menu