اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع :شبیه سازی و بررسی منحنی های دز-همسان برای بالن نامنظم در روش بالن براکی تراپی با سزیم- 131

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه:شبیه سازی و بررسی منحنی های دز-همسان برای بالن نامنظم در روش بالن براکی تراپی با…

Continue Reading
Close Menu