اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : برنامه ریزی توسعه هماهنگ شبکه های انتقال برق و گاز طبیعی با در نظر گرفتن فناوری برق به گاز

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی

موضوع: برنامه ریزی توسعه هماهنگ شبکه های انتقال برق و گاز طبیعی با در نظر گرفتن فناوری برق به گاز
ارائه دهنده: محمدرضا اردکانی فرد
استاد راهنما: دکتر معین معینی
زمان:  چهارشنبه 29بهمن 99 ، ساعت 14:00

Close Menu