اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع :مدل سازی تحول پایدار سیستم های انرژی

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی

موضوع: مدل سازی تحول پایدار سیستم های انرژی
ارائه دهنده: مرتضی محمودی
استاد راهنما: دکتر یداله سبوحی
زمان:  چهارشنبه 29 بهمن 99 ، ساعت 18:00

Close Menu