اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تخمین پارامتر ضریب بیشینه قدرت در رآکتور نیروگاه بوشهر با استفاده از محاسبات نرم

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: تخمین پارامتر ضریب بیشینه قدرت در رآکتور نیروگاه بوشهر با استفاده از محاسبات نرم

ارائه دهنده:  سعید شریفی
استاد راهنما : دکتر محمدباقر غفرانی-دکتر خلیل مشکبار
زمان: دوشنبه، 27 بهمن 99 ، ساعت 16

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu