اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارائه یک روش جدید تخصیص تلفات بر مبنای ردیابی توان در بازار انرژی تراکنشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: ارائه یک روش جدید تخصیص تلفات بر مبنای ردیابی توان در بازار انرژی تراکنشی

ارائه دهنده:  محدثه کوچکی
استاد راهنما : دکتر معین معینی
زمان: چهارشنبه، 29 بهمن 99 ، ساعت 8

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu