اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع :بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های همزیستی صنعتی

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی

موضوع: بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های همزیستی صنعتی
ارائه دهنده: فرزانه رضایی
استاد راهنما: دکتر رامین روشندل
زمان:  یکشنبه 30 آذر 99 ، ساعت 17:00

Close Menu