برنامه زنگ انرژی با عنوان “مقایسه سیستم های ذخیره سازی انرژی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها “

برنامه زنگ انرژی با عنوان "مقایسه سیستم های ذخیره سازی انرژی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها" و با حضور:خانم مهندس فاطمه رستمیدانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شیمی، گروه…

Continue Reading

برنامه زنگ انرژی با عنوان “بررسی اثرات بازیابی حرارت فاضلاب به صورت محلی بر عملکرد بازیابی متمرکز انرژی به صورت سیستمی – مطالعه موردی استکهلم “

برنامه زنگ انرژی با عنوان "بررسی اثرات بازیابی حرارت فاضلاب به صورت محلی بر عملکرد بازیابی متمرکز انرژی به صورت سیستمی – مطالعه موردی استکهلم" و با حضور آقای: دکتر…

Continue Reading
Close Menu