اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : طراحی مفهومی ابزار تشخیص گذره با استفاده از یادگیری ژرف در نیروگاه هسته ای از نوع PWR ( مطالعه موردی نیروگاه هسته ای بوشهر )

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی هسته ای

موضوع: طراحی مفهومی ابزار تشخیص گذره با استفاده از یادگیری ژرف در نیروگاه هسته ای از نوع PWR ( مطالعه موردی نیروگاه هسته ای بوشهر )
ارائه دهنده: ایمان رمضانی
استاد راهنما: دکتر ناصر وثوقی
زمان:  شنبه 29 شهریور 99 ، ساعت 14:30

Close Menu