اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : مدلسازی اثر تغییر اقلیم بر روی هم بست آب و انرژی

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی

موضوع: مدلسازی اثر تغییر اقلیم بر روی هم بست آب و انرژی
ارائه دهنده: مهشاد مدیری
استاد راهنما: دکتر اکرم عوامی
زمان:  شنبه 29 شهریور 99 ، ساعت 18:30

Close Menu