اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : مدلسازی اثر تغییر اقلیم بر روی هم بست آب و انرژی

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژیموضوع: مدلسازی اثر تغییر اقلیم بر روی هم بست آب و انرژیارائه دهنده: مهشاد مدیریاستاد راهنما: دکتر اکرم عوامیزمان: …

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : طراحی مفهومی ابزار تشخیص گذره با استفاده از یادگیری ژرف در نیروگاه هسته ای از نوع PWR ( مطالعه موردی نیروگاه هسته ای بوشهر )

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ایموضوع: طراحی مفهومی ابزار تشخیص گذره با استفاده از یادگیری ژرف در نیروگاه هسته ای از نوع PWR ( مطالعه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : استفاده از روش‌های ادغام داده برای جریان‌های چند فازی در شبکه‌های متخلخل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه:  استفاده از روش‌های ادغام داده برای جریان‌های چند فازی در شبکه‌های متخلخلارائه دهنده:  حسین…

Continue Reading
Close Menu