برنامه زنگ انرژی با عنوان ” قیمت های نفت خام و گاز طبیعی در دوران پساکرونا و تاثیر آن بر کشورهای تولید کننده نفت و گاز”

برنامه زنگ انرژی با عنوانقیمت های نفت خام و گاز طبیعی در دوران پساکرونا و تاثیر آن بر کشورهای تولید کننده نفت و گاز و با حضور:

جناب آقای دکتر سید محمدحسین عادلی (دبیرکل سابق مجمع کشورهای صادرکننده گاز)

جناب آقای رضا زندی (خبرنگار ارشد حوزه انرژی)

جناب آقای دکتر عباس ملکی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی انرژی،  دانشگاه صنعتی شریف)

در روز دوشنبه تاریخ 99/05/20 از ساعت 15 برگزار می شود.

آدرس صفحه وبینار:

https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/energy-webinar

 

Close Menu