برنامه ی زمانبندی رزرو دفاع های دانشجویان

نام و نام خانوادگی دانشجوتاریخ دفاعروز دفاعساعت شروع و پایانعنوان پایان نامه
زهرا ربیعی 99/04/30دوشنبه8:30-10:30ارزیابی برد باریکه و توزیع دز در پروتون تراپی با استفاده از روش مونت کارلو
Close Menu