اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :تشخیص و شناسایی گذره های نیروگاه اتمی به کمک روش نیمه مربی تغییر در نحوه ی ارایه داده ها

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه:  تشخیص و شناسایی گذره های نیروگاه اتمی به کمک روش نیمه مربی تغییر در نحوه ی ارایه داده ها

ارائه دهنده:  علی میرزایی دم آبی
استاد راهنما : دکتر محمدباقر غفرانی، دکتر خلیل مشکبار بخشایش
زمان: سه شنبه، 29 بهمن 98 ، ساعت 16:30
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 2

Close Menu