اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی رساله دکتری با موضوع : توسعه مدل نظام نوآوری فناوری انرژی در سیستم عرضه نفت و گاز (مطالعه موردی فناوری های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران)

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
با موضوع: توسعه مدل نظام نوآوری فناوری انرژی در سیستم عرضه نفت و گاز (مطالعه موردی فناوری های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران)

ارائه دهنده: فرشاد مطبوع
استاد راهنما : دکتر سورنا ستاری، دکتر عباس ملکی
زمان:  یکشنبه 27 بهمن 98 ، ساعت 15:30
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 1

Close Menu