اصلاحیه-اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع : توسعه مدل طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی بر مبنای شاخص های پایداری و شرایط محیطی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
با موضوع: توسعه مدل طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی بر مبنای شاخص های پایداری و شرایط محیطی

ارائه دهنده: محمد رضایی میرقائد
استاد راهنما : دکتر یداله سبوحی
زمان:  سه شنبه 29 بهمن 98 ، ساعت 12
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 1

Close Menu