اطلاعیه جلسه دفاعیه از پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع :بهبود شرایط همجوشی هسته ای در دستگاه پلاسمای کانونی شریف جهت نزدیک شدن به شرایط ایده آل سوخت های غیرنوترونیک

جلسه دفاعیه از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی هسته ای
با موضوع: بهبود شرایط همجوشی هسته ای در دستگاه پلاسمای کانونی شریف جهت نزدیک شدن به شرایط ایده آل سوختهای غیرنوترونیک

ارائه دهنده:  سید عبدالهادی حسین زاده
استاد راهنما : دکتر ناصر وثوقی، دکتر حمیدرضا یوسفی
زمان:  سه شنبه 15 بهمن 98 ، ساعت 13:30
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 1

Close Menu