اطلاعیه جلسه دفاعیه از پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع :بهبود شرایط همجوشی هسته ای در دستگاه پلاسمای کانونی شریف جهت نزدیک شدن به شرایط ایده آل سوخت های غیرنوترونیک

جلسه دفاعیه از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ای با موضوع: بهبود شرایط همجوشي هسته ای در دستگاه پلاسمای کانوني شریف جهت نزدیک شدن به شرایط ایده آل…

Continue Reading
Close Menu