اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : روابط انرژی ایران و هند: طراحی چهارچوب همکاری دو کشور برای حداکثر کردن گاز صادراتی ایران به هند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: روابط انرژی ایران و هند: طراحی چهارچوب همکاری دو کشور برای حداکثر کردن گاز صادراتی ایران به هند

ارائه دهنده:  نوید جعفری
استاد راهنما : دکتر عباس ملکی
زمان: دوشنبه 30 دی 98 ، ساعت 1600
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 1

Close Menu