اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : استخراج یک مدل دقیق برای ضریب انتقال حرارت درفرایند تصعید با رهیافت ترکیبی تجربی – تئوری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: استخراج یک مدل دقیق برای ضریب انتقال حرارت در فرایند تصعید با رهیافت ترکیبی تجربی- تئوری

ارائه دهنده:  امیررضا متفق
استاد راهنما : دکتر محمد اتوکش
زمان: یکشنبه 29 دی 98 ، ساعت 16:00
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 2

Close Menu