اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بهبود تصاویر PET با استفاده از روش موجک و مقایسه آن با روش رایج در کلینیک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: بهبود تصاویر PET با استفاده از روش موجک و مقایسه آن با روش رایج در کلینیک

ارائه دهنده:  محمد صادق محمدی
استاد راهنما : دکتر سید ابوالفضل حسینی
زمان: یکشنبه 29 دی 98 ، ساعت 8:00
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 2

Close Menu