اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : روابط انرژی ایران و هند: طراحی چهارچوب همکاری دو کشور برای حداکثر کردن گاز صادراتی ایران به هند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: روابط انرژي ایران و هند: طراحی چهارچوب همکاري دو کشور براي حداکثر کردن گاز…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : استخراج یک مدل دقیق برای ضریب انتقال حرارت درفرایند تصعید با رهیافت ترکیبی تجربی – تئوری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: استخراج یک مدل دقیق برای ضریب انتقال حرارت در فرایند تصعید با رهیافت ترکیبی تجربی-…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی اثرات به کارگیری سیاستهای قیمتی تبعیضی در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه های ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: بررسی اثرات به کارگیری سیاستهای قیمتی تبعیضی در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه های ایران…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تحلیل کیفی مقایس های سیاست های اصلاح یارانه های حامل های انرژی در کشورهای منتخب: پیشنهادهایی برای ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: تحلیل کیفی مقایس های سیاست های اصلاح یارانه های حامل های انرژی در کشورهای…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تحلیل انرژیی و اگزﺭﮊی سیستم فتوالکتروشیمیایی برای تولید هیدروژن با هدف تامین تقاضای خانگی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: تحلیل انرژيی و اگزﺭﮊي سیستم فتوالکتروشیمیایی برای تولید هیدروژن با هدف تامین تقاضای خانگیارائه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه مدل یکپارچه مدیریت تلفات آنرژی و آب در زیست بوم های صنعتی با دیدگاه اقتصاد چرخشی ( مطالعه موردی: منطقه پارس جنوبی )

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: توسعه مدل يكپارچه مديريت تلفات آنرژی و آب در زيست بوم های صنعتي با…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی تجربی بازیافت روغن موتور سوخته به روش گازی سازی آب فوق بحرانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: بررسی تجربی بازیافت روغن موتور سوخته به روش گازی سازی آب فوق بحرانی ارائه…

Continue Reading
Close Menu