اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: مدلسازی انتگراسیون سیستمهای ترموفوتوولتاییک خورشیدی ( STPV ) در سیستم تبدیل انرژی چند محصوله

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: مدلسازی انتگراسیون سیستم های ترموفوتوولتاییک خورشیدی
( STPV ) در سیستم تبدیل انرژی چند محصوله

ارائه دهنده:  پریسا حاجی علی گل
استاد راهنما : دکتر یداله سبوحی
زمان:  شنبه 2 آذر 98 ، ساعت 10:30
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 2

Close Menu