اطلاعیه دفاع رساله دکتری با موضوع :آنالیز مقداری عناصر به کمک آشکارسازهای سوسوزن با استفاده از اطلاعات کل طیف گاما

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: آنالیز مقداری عناصر به کمک آشکارسازهای سوسوزن با استفاده از اطلاعات کل طیف گاما

ارائه دهنده:  هادی شهابی نژاد
استاد راهنما : دکتر ناصر وثوقی
زمان:  یکشنبه 19 آبان 98 ، ساعت 17
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 2

Close Menu