اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع :شبیه سازی و بررسی منحنی های دز-همسان برای بالن نامنظم در روش بالن براکی تراپی با سزیم- 131

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه:شبیه سازی و بررسی منحنی های دز-همسان برای بالن نامنظم در روش بالن براکی تراپی با سزیم-131

ارائه دهنده:  محمد حسین محبی کجیدی
استاد راهنما : دکتر سید ابوالفضل حسینی
زمان:  یکشنبه 31 شهریور 98 ، ساعت 16:3
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 2

 

Close Menu