اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه مدل برای طراحی بهینه متمرکزکنندۀ خورشیدی در سیستم هیبریدی چندمحصوله بر اساس معیار حداقل تخریب اکسرژی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: توسعه مدل برای طراحی بهینه متمرکزکننده ی خورشیدی در سیستم هیبریدی چندمحصوله بر اساس معیار حداقل تخریب اکسرژی
ارائه دهنده: یاسمن توکل مقدم
استاد راهنما: دکتر یدالله سبوحی

زمان: شنبه 16 شهریور 98 ، ساعت 10:30
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 2

Close Menu