اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه مدل برای طراحی بهینه متمرکزکنندۀ خورشیدی در سیستم هیبریدی چندمحصوله بر اساس معیار حداقل تخریب اکسرژی

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته مهندسي سيستم هاي انرژيعنوان پايان نامه: توسعه مدل برای طراحی بهینه متمرکزکننده ی خورشیدی در سیستم هیبریدی چندمحصوله بر اساس معیار…

Continue Reading
Close Menu