اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع : پایش شرایط و بهینه سازی عملیات سیستم های هیبرید آب و انرژی در شرایط متغیر محیطی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: پایش شرایط و بهینه سازی عملیات سیستم های هیبرید آب و انرژی در شرایط متغیر محیطی
ارائه دهنده: علی غروی همدانی
استاد راهنما: دکتر یدالله سبوحی
زمان: سه شنبه 12 شهریور 98 ، ساعت 10
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار 2

Close Menu