اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع :شبیه سازی و بررسی منحنی های دز-همسان برای بالن نامنظم در روش بالن براکی تراپی با سزیم- 131

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه:شبیه سازی و بررسی منحنی های دز-همسان برای بالن نامنظم در روش بالن براکی تراپی با…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع :تحقق روشی برای محاسبه ضریب دمایی کندکننده برای سیستم های همگن و غیرهمگن با استفاده از نظریه نویز

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه:تحقق روشی برای محاسبه ضریب دمایی کندکننده برای سیستم های همگن و غیرهمگن با استفاده از…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع :تعیین پارامترهای انتقال هسته های پرتوزا برای خاک پسمان گاه انارک با استفاده از طیف سنجی پرتو گامای موازی سازی شده

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه:تعیین پارامترهای انتقال هسته های پرتوزا برای خاک پسمان گاه انارک با استفاده از طیف سنجی…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی کنترل کننده برای کنترل عدم توازن محوری سه گانه در طی عملیات تعقیب بار برای قلب واقعی راکتور بوشهر

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: طراحی کنترل کننده برای کنترل عدم توازن محوری سه گانه در طی عملیات تعقیب بار…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه مدل برای طراحی بهینه متمرکزکنندۀ خورشیدی در سیستم هیبریدی چندمحصوله بر اساس معیار حداقل تخریب اکسرژی

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته مهندسي سيستم هاي انرژيعنوان پايان نامه: توسعه مدل برای طراحی بهینه متمرکزکننده ی خورشیدی در سیستم هیبریدی چندمحصوله بر اساس معیار…

Continue Reading
Close Menu