اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه روش سلسله مراتبی مدیریت کربن بر مبنای روشهای یکپارچه سازی فرآیندی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: توسعه روش سلسله مراتبی مدیریت کربن بر مبنای روشهای یکپارچه سازی فرآیندی
ارائه دهنده: فاطمه فولادی
استاد راهنما: دکتر اکرم عوامی
زمان: یکشنبه 20 مرداد 98 ، ساعت 1
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار ٢

Close Menu