اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه روش سلسله مراتبی مدیریت کربن بر مبنای روشهای یکپارچه سازی فرآیندی

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته مهندسي سيستم هاي انرژي عنوان پايان نامه: توسعه روش سلسله مراتبی مدیریت کربن بر مبنای روشهای یکپارچه سازی فرآیندی ارائه دهنده:…

Continue Reading
Close Menu