اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی بهینه نیروگاه دودکش خورشیدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: طراحی بهینه نیروگاه دودکش خورشیدی
ارائه دهنده: علی قراگزلو
استاد راهنما: دکتر مهرداد بروشکی
زمان: شنبه ١٩ مرداد ١٣٩٨ ، ساعت ١٠:٣٠
مکان: دانشکده مهندسی انرژی، اتاق سمینار ٢

Close Menu