چاپ جلد اول کتاب “آشکارسازی و اندازه گیری تابش” اثر گلن اف. نول

جلد اول کتاب “آشکارسازی و اندازه گیری تابش” اثر گلن اف. نول توسط استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، آقای دکتر ناصر وثوقی و آقای مهندس سید مهرداد زمزمیان ترجمه و در مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسید.

Close Menu