برنامه هفته پژوهش

سخنرانی و میزگرد علمی با عنوان “شتابدهنده ها و کاربرد آن در تولید رادیوداروها” با سخنرانی آقای دکتر جواد رحیقی، رییس مرکز چشمه نور ایران، شتابگر ملی و با حضور آقایان دکتر امیر موافقی، رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و دکتر محمد میرزایی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در روز دوشنبه تاریخ 96/10/04 از ساعت 15 در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انرژی برگزار خواهد شد.

Close Menu