برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی راه اندازی کسب و کار در زمینه انرژی های خورشیدی و بادی

 دوازدهمین کارگاه آموزشی” راه اندازی کسب و کار در زمینه انرژی های خورشیدی و بادی “

، توسط شرکت ماناسازان سدید

از تاریخ 96/05/17 تا تاریخ 96/05/20 از ساعت 8 الی 16 در محل دانشکده مهندسی انرژی برگزار خواهد شد.

Close Menu