مقاله ای از دانشکده مهندسی انرژی

مقاله آقای دکتر خلیل مشکبار و آقای دکتر غفرانی در بین 50 مقاله برتر از نظر تعداد دانلود درمجله   

IEEE Transactions on Nuclear Science

  رتبه نخست را احراز کرده است.

این مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای دکتر خلیل مشکبار با عنوان:

Development of a Robust Identifier for NPPs Transients Combining ARIMA Model and EBP Algorithm

توسعه روشهای کارآمد برای طراحی یک ابزار کمک اپراتور برای تشخیص و پیش بینی گذره ها در نیروگاههای هسته ای از نوع PWR ( مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر )،  بوده است.

Close Menu