۰۱, آبان, ۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۴۴:۳۰

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1396

شماره دانشجویینامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
96202826میثممطلبی1396matlabi[at]energy.sharif.ir
96202848مصطفینیکنامی1396niknami[at]energy.sharif.ir
96202859زهراربیعی1396rabee[at]energy.sharif.ir
96202861داریاکوثری1396kowsari[at]energy.sharif.ir
96202872محمدحسینمحبی کجیدی1396mohebbi[at]energy.sharif.ir
96202883علیکللی1396kolali[at]energy.sharif.ir
96203182حبیبنورقاسمی قورقچی1396noorgasemi[at]energy.sharif.ir
96203193محمدجوادقرائی1396gharaei[at]energy.sharif.ir
96203209مهدیمیرزاخانی سیلاب1396mirzakhani[at]energy.sharif.ir
96203211عرفاننظری1396nazari[at]energy.sharif.ir
96203222احسانخیرخواه راد1396kheirkhah[at]energy.sharif.ir
96203233محمدعلمی1396elmi[at]energy.sharif.ir
96203244کیوانحق وردی1396haghverdi[at]energy.sharif.ir
96203266صادقعلی زاده1396alizadeh[at]energy.sharif.ir
96204357سجادموحدی1396movahhedi[at]energy.sharif.ir
96204368علیمعموری1396mamouri[at]energy.sharif.ir
96204379کمیلجای مند1396jaymand[at]energy.sharif.ir
96204381عاطفهنصراللهی1396nasrollahi[at]energy.sharif.ir
96204392رضاابراهیم زاده1396ebraimzadeh[at]energy.sharif.ir
96204421سعیدابارشی1396abareshi[at]energy.sharif.ir
96204432مهدیرشیدی1396rashidi[at]energy.sharif.ir
96204443محمدصادقمحمدی1396mohammadi[at]energy.sharif.ir
96204454نرگسمعینی امام قیسی1396moeiniemamgeisi[at]energy.sharif.ir
96204465حسیناسدی خانوکی1396asadikhanouki[at]energy.sharif.ir
96206241موسیخسروی1396khosravi[at]energy.sharif.ir
96206252مهدیلطفی1396m.lotfi[at]energy.sharif.ir
96206263فاطمهاسفندیاری1396esfandiari[at]energy.sharif.ir
96206274ساراباریک ابی1396barikabi[at]energy.sharif.ir
96206285مهدیهچایچی1396chaichi[at]energy.sharif.ir
96206296سعیدعاشوری1396ashouri[at]energy.sharif.ir
96206303فاطمهعبدی نژاد1396abdinezhad[at]energy.sharif.ir
96206314علیفهام مفرد1396fahammofrad[at]energy.sharif.ir
96206325زهراکاظمی1396kazemi[at]energy.sharif.ir
96206336امیررضامتفق1396mottafegh[at]energy.sharif.ir
96206347نیلوفرصالحی علوی1396salehialavi[at]energy.sharif.ir
96206358مریمکافی زاده کاشان1396kafizadeh[at]energy.sharif.ir
96206369میلادشکراللهی1396shokrollahi[at]energy.sharif.ir
96206371شمیمشکری مطلق1396shokrimotlagh[at]energy.sharif.ir
96206382شبنمقنبرزاده1396ghanbarzadeh[at]energy.sharif.ir
96206393نویدجعفری1396jafari[at]energy.sharif.ir
96206409حامدسالارکیا1396salarkia[at]energy.sharif.ir
96206411حسیننجفی1396najafi[at]energy.sharif.ir
96208829محمدرضااحدی اق قلعه1396mr.ahadi[at]energy.sharif.ir
96208831فاطمهفولادی1396fooladi[at]energy.sharif.ir
96208842حامدمحسنی پهلوان1396mohsenipahlavan[at]energy.sharif.ir
96208853مرجانپورابراهیم1396pourebrahim[at]energy.sharif.ir
96208864علیغروی همدانی1396gharavi[at]energy.sharif.ir
96208886پریساحاجی علی گل1396hajialigol[at]energy.sharif.ir
96208897فرهادرضایی1396rezaie[at]energy.sharif.ir
96208904علیقراگزلو1396gharagozlou[at]energy.sharif.ir
96208915احساناسدی مقدم1396asadimoghadam[at]energy.sharif.ir
96208926علیمیرزایی دم ابی1396a.mirzaei[at]energy.sharif.ir
96211622یاسمنتوکل مقدم1396tavakol[at]energy.sharif.ir

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1397

شماره دانشجویینامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
97201975پرستومحبی1397Mohebi[at]energy.sharif.ir
97201986صباقلیزاده1397Gholizadeh[at]energy.sharif.ir
97204734دنیااحمدی1397Ahmady[at]energy.sharif.ir
97204767حسناساداتمیرهادی1397Mirhadi[at]energy.sharif.ir
97204778محمدوحیدیان1397Vahidian[at]energy.sharif.ir
97204789محمدباقرربانی فرد1397rabbanifard[at]energy.sharif.ir
97204807مهدیقربانی اشرف1397GhorbaniAshraf[at]energy.sharif.ir
97204818محدثهکفالتی1397Kefalati[at]energy.sharif.ir
97204831زهراپیامی گلهین1397Payami[at]energy.sharif.ir
97204842محمدسلیمانپور1397Soliemanpoor[at]energy.sharif.ir
97204853حسیننادری1397Naderi[at]energy.sharif.ir
97204864نویدابراهیمی1397n.Ebrahimi[at]energy.sharif.ir
97204875علیگرامیان نژاد1397Geramiannejjad[at]energy.sharif.ir
97204886سجادنادرزاده1397Naderzade[at]energy.sharif.ir
97204897ایرانبرزگر1397Barzegar[at]energy.sharif.ir
97204904نویدممبنی1397Mombeini[at]energy.sharif.ir
97204915ژالهوطنی1397Vatani[at]energy.sharif.ir
97204926پریایوسفی1397p.Yousefi[at]energy.sharif.ir
97204937حسیناورزمانی1397Avarzamani[at]energy.sharif.ir
97204948ابراهیمعاکفی قاضیانی1397Akefi[at]energy.sharif.ir
97204959رضاقاسم زاده لشت نشا1397Ghsemzade[at]energy.sharif.ir
97206168سامانباباخانیان زاده1397Babakhanianzade[at]energy.sharif.ir
97206179محمدمعینگل چین1397Golchin[at]energy.sharif.ir
97206181حامدنوروزی1397Noroozi[at]energy.sharif.ir
97206192حبیباسماعیل اوغلی1397Esmailoghli[at]energy.sharif.ir
97206208سیناضرابی1397Zarabi[at]energy.sharif.ir
97206219محمدبهزادهادی1397m.Hadi[at]energy.sharif.ir
97206221مهدیداودی1397Davoudi[at]energy.sharif.ir
97206232میلادقاسمی1397m.Ghasemi[at]energy.sharif.ir
97206243محدثهکوچکی1397Koochaki[at]energy.sharif.ir
97206254توحیدنصیری1397Nasiri[at]energy.sharif.ir
97206265سینااسماعیلی1397Esmaili[at]energy.sharif.ir
97206276سپیدهاهنگری1397Ahangari[at]energy.sharif.ir
97206287وحیدرضایی1397v.Rezaei[at]energy.sharif.ir
97206298زینبعلیزاده بیاتی1397z.alizadeh[at]energy.sharif.ir
97206316فرزادبهرامی باباحیدری1397Bahrami[at]energy.sharif.ir
97206327سعیدشریفی1397Sharifi[at]energy.sharif.ir
97206338ملیحهحدیثی قمی1397Hadisi[at]energy.sharif.ir
97206349الهامشاهرخی1397Shahrokhi[at]energy.sharif.ir
97206351محمدقربانزاده1397Ghorbanzadeh[at]energy.sharif.ir
97206362منیرهمحمودی1397Mahmoodie[at]energy.sharif.ir
97208509محمدعلیحجازی1397Hejazi[at]energy.sharif.ir
97208511میلاداحمدی نژاد1397Ahmadinejad[at]energy.sharif.ir
97208522محمدحسینارکان نیا1397Arkan[at]energy.sharif.ir
97208533ملیحهاسماعیلی بوسجین1397m.Esmaeili[at]energy.sharif.ir
97208544حسنجلیل زاده1397Jalilzade[at]energy.sharif.ir
97208566غلامرضارحیمی1397gh.Rahimi[at]energy.sharif.ir
97208577محمدرستمی کمال اباد1397Rostami[at]energy.sharif.ir
97208599بهروزنوری خانگاه1397Noori[at]energy.sharif.ir
97208606امیرمحمدسعیدی1397Saeedi[at]energy.sharif.ir
97208617احسانعبدالهی1397a.Abdollahi[at]energy.sharif.ir
97208628محمدقنبری1397Ghanbari[at]energy.sharif.ir
97208639ناهیدایزانلو1397Izanloo[at]energy.sharif.ir
97208641مریمجوادی نیا1397Javadinia[at]energy.sharif.ir
97208652الهامحسنی1397E.Hasani[at]energy.sharif.ir
97208663پیمانهشیرازی1397Shirazi[at]energy.sharif.ir
97208674علییونسی1397Younesi[at]energy.sharif.ir
97208685فائزهمسافری1397Mosaferi[at]energy.sharif.ir
97211454ایمانایوبی1397Ayoubi[at]energy.sharif.ir
97211465صادقکاهه1397Kahe[at]energy.sharif.ir
97211487پیمانخانی1397Khani[at]energy.sharif.ir
97211498سیده طلیعهشهرستانی1397Shahrestani[at]energy.sharif.ir
97211516علی اکبررضازاده1397Rezazadeh[at]energy.sharif.ir
97211527بهزادزمانی پورقهرود1397Zamanipour[at]energy.sharif.ir
97211538ابوالفضلزینتی1397Zinati[at]energy.sharif.ir
97211549محمدطلائی1397Talaei[at]energy.sharif.ir
97211551نویداعتمادیه1397Etemadieh[at]energy.sharif.ir
97211562علیرضابیات1397Bayat[at]energy.sharif.ir
97211584راضیهعبدالمحمدی1397Abdolmohamadi[at]energy.sharif.ir

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1398

شماره دانشجویینامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
98201044محمدجوادفلاح پور1398Mohammadjavad.fallahpour[at]energy.sharif.ir
98201077پیمانبراتی1398Peyman.barati[at]energy.sharif.ir
97204734سعیدبستان1398Saeed.bostan[at]energy.sharif.ir
98204469مهدیولی پور1398Mehdi.valipour[at]energy.sharif.ir
98204471علیرضاابراهیم زاده1398Alireza.ebrahimzadeh[at]energy.sharif.ir
98204482علی اصغراسدی1398Aliasghar.asadi[at]energy.sharif.ir
98204493علیاسدی1398Ali.asadi[at]energy.sharif.ir
98204511رضوانخدادادی1398Rezvan.khodadadi[at]energy.sharif.ir
98204522حمیدرضاسلگی1398Hamidreza.solgi[at]energy.sharif.ir
98204533اردوانسلیمانی1398ardavan.soleimani[at]energy.sharif.ir
98204544پگاهکیوان1398Pegah.keyvan[at]energy.sharif.ir
98204555حسنراعی1398Hasan.raei[at]energy.sharif.ir
98204566معینشعبان پور1398Moein.shabanpour[at]energy.sharif.ir
98204577جوادنظری علی آبادی1398Javad.nazarialiabadi[at]energy.sharif.ir
98204588امینزاهدی مطلق1398Amin.zahedimotlagh[at]energy.sharif.ir
98204599یاسرسجودی1398Yaser.sojoodi[at]energy.sharif.ir
98204606سعیدحجت1398Saeed.hojat[at]energy.sharif.ir
98204641رحمت الهخواجه رفیعی1398Rahmat.rafeei[at]energy.sharif.ir
98204652امیرمحمدمحمدی1398Amir.mohammadi[at]energy.sharif.ir
98204663رویابراتی1398Roya.barati[at]energy.sharif.ir
98204696مهدیکریمی1398Mehdi.karimi[at]energy.sharif.ir
98204703محمدابراهیمی1398Mohammad.ebrahimi[at]energy.sharif.ir
98204714علیحلاج اکباتان1398Ali.halaj[at]energy.sharif.ir
98204725سارااستوار1398Sara.ostovar[at]energy.sharif.ir
98204736حمیدرضاتوسطی1398Hamidreza.tavasoti[at]energy.sharif.ir
98204747میرمحمدرضاخالقی1398Mr.khaleghi[at]energy.sharif.ir
98204758اشکانشهبازی1398Ashkan.shahbazi[at]energy.sharif.ir
988204769محمدماندگاری میبدی1398Mohammad.mandegari[at]energy.sharif.ir
98204793مصطفیاحمدی1398Mustafa.ahmadi[at]energy.sharif.ir
98204809مهدیخطیریان1398Mehdi.khatirian[at]energy.sharif.ir
98204811مریمخیری1398Maryam.kheiri[at]energy.sharif.ir
98204833هانیهطباطبایی مرادی1398Hanieh.tabatabai[at]energy.sharif.ir
98204844اشکانعبدشاهی1398Ashkan.abdshahi[at]energy.sharif.ir
98204866امیرحسینویزان1398Amirhosein.wizan[at]energy.sharif.ir
98204877رسولمحمدی1398Rasoul.mohammadi[at]energy.sharif.ir
98204888ستارهمنصوری1398setare.mansouri[at]energy.sharif.ir
98204899مرتضیسرزهی1398Morteza.sarzahi[at]energy.sharif.ir
98204917امیرملامحمدی صدفی1398amir.sadafi[at]energy.sharif.ir
98204928سعیدمیرزایی1398Saeed.mirzai[at]energy.sharif.ir
98204939سجادبالفروش1398Sajjad.balforoosh[at]energy.sharif.ir
98204941محسنباقری1398Mohsen.bagheri[at]energy.sharif.ir
98204952حمیدرضاکبیرسلطان1398Hamidreza.kabir[at]energy.sharif.ir
98204963آرمینخزائی1398Armin.khazaei[at]energy.sharif.ir
98204974امیرفرزیننیکخواه1398Amir.nikkhah[at]energy.sharif.ir
98204985مهراناحمدپور1398Mehran.ahmadpour[at]energy.sharif.ir
98204996محمدرضااحمدی1398Mohammadreza.ahmadi[at]energy.sharif.ir
98205002مجتبیکرمی1398Mojtaba.karami[at]energy.sharif.ir
98205024میلادصفابخش1398Milad.safabakhsh[at]energy.sharif.ir
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu