۰۸, مهر, ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۶:۲۱

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان دکتری

شماره دانشجویینامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
90301327وحیدفیروزمند1390firouzmand[at]energy.sharif.ir
91301556محمدرضائی میرقائد1391m_rezaei[at]energy.sharif.ir
91302217حسامقدکساز1391ghadaksaz[at]energy.sharif.ir
92302038مونابهرامی1392mona-bahrami[at]energy.sharif.ir
92302049احمدحسین نژاد1392hosseinnezhad[at]energy.sharif.ir
92302051بهزادفرشیدیان1392farshidian[at]energy.sharif.ir
92302062میناکلاگر1392kolagar[at]energy.sharif.ir
93300171مجتبیدارا1393dara[at]energy.sharif.ir
93302629فرزینگلزار1393golzar[at]energy.sharif.ir
93300158مجیدآستانه1393astaneh[at]energy.sharif.ir
93302578هادیشهابی نژاد1393shahabinejad[at]energy.sharif.ir
93302589علیجهان بین1393jahanbin[at]energy.sharif.ir
93302591میثمقادری مظاهر1393mghaderi[at]energy.sharif.ir
93302607سید محمدابراهیمی سریزدی1393ebrahimi[at]energy.sharif.ir
93302618معصومهبرارزاده1393bararzadeh[at]energy.sharif.ir
94300279فرشتهساحلی1394saheli[at]energy.sharif.ir
94302106سید مهردادزمزمیان1394zamzamian[at]energy.sharif.ir
94302117حسنآزاد1394azad[at]energy.sharif.ir
94302128علیعباسی گودرزی1394abbasi_goodarzi[at]energy.sharif.ir
95300142الهامپیروزان1395piruzan[at]energy.sharif.ir
95300153حمیدرضاخداجو چوکامی1395khodajou[at]energy.sharif.ir
95300164امینحسنی1395hasani[at]energy.sharif.ir
95301639نیلوفررشته بر1395reshtebar[at]energy.sharif.ir
95300945سمیهاحمدی1395sahmadi[at]energy.sharif.ir
95300956مرتضیحدادی1395haddadi[at]energy.sharif.ir
95300967سودابهگلزاری1395golzari[at]energy.sharif.ir
95300978فرشادمطبوع1395fmatbou[at]energy.sharif.ir
96300177امیررضاحیدری1396heidari[at]energy.sharif.ir
96301987سیدعبدالهادیحسین زاده1396hosseinzadeh[at]energy.sharif.ir
96301998ابوالفضلرفیع زاده1396rafizade[at]energy.sharif.ir
96302015محمدرضاکوثری1396kosari[at]energy.sharif.ir
96302026ایوبهاچم بچاری1396hachem[at]energy.sharif.ir
96302037سیدسعیدسیدحسین1396seyedhossein[at]energy.sharif.ir
96302048مرتضیمحمودی1396mahmoudi[at]energy.sharif.ir
96302189ایمانرمضانی1396ramezani[at]energy.sharif.ir
97302233امیرربیعی1397rabiee[at]energy.sharif.ir
97302244محمدنظم آبادی1397nazmabadi[at]energy.sharif.ir
97302255داودنقوی دیزجی1397naghavi[at]energy.sharif.ir
97302266جوادوثوقی1397j-vosoughi[at]energy.sharif.ir
97302277زهرابامشاد1397bamshad[at]energy.sharif.ir
97302288محمدامینکیانی1397kiani[at]energy.sharif.ir
97302299محمدرضااردکانی فرد1397ardekani[at]energy.sharif.ir
97302306مهشادمدیری1397m_modiri[at]energy.sharif.ir
97300265فرزانهرضائی1397drezaei[at]energy.sharif.ir
98300823یاسمنتوکل مقدم1398tavakol[at]energy.sharif.ir
98300834علیغروی همدانی1398gharavi[at]energy.sharif.ir
98301563علیکللی1398kolali[at]energy.sharif.ir
98301574احسانترابی1398ehsan.torabi[at]energy.sharif.ir
98301585سیدسجادجبل عاملیان1398sayedsajad.jabalamelian[at]energy.sharif.ir
98301603فاطمهمچرشاوی1398fatemeh.mechershavi[at]energy.sharif.ir
98301614جوادکوچک پور1398javad.kochakpour[at]energy.sharif.ir
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu