۰۱, آبان, ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۰۸:۲۹

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی مجموعه ای است شامل درسهای نظری و عملی برای تربیت کارشناسان آزموده برای طراحی، توسعه، مدیریت و بهره برداری از سیستمهای استخراج، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال (4 نیمسال) است.
 
 
1- ساختار دوره
تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی 30 واحد به شرح زیر می باشد:
 
ساختار دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
شماره ردیف
نوع  درس
جمع واحدها
1درسهای جبرانی6
2درسهای اصلی12
3درسهای  اختیاری12
5پایان نامه6
  جمع کل (ردیف های 2، 3 ،5)30

 

*دانشجویان آموزش محور موظف به گذراندن درس سمینار یک واحدی هستند.

2–  گرایشها
گرایشهای مصوب رشته مهندسی سیستمهای انرژی عبارتند از :

•    سیستمهای انرژی
•     فناوری های انرژی
•     انرژی و محیط زیست

3- فهرست  درسها

1-3- درسهای جبرانی

اگر دانشجویی تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره کارشناسی نگذرانده باشد موظف است به تشخیص گروه مهندسی سیستمهای انرژی، کمبود واحدهای درسی خود را جبران کند. درس مبانی اقتصاد (46300) برای کلیه دانشجویان و  درس تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی (46301) برای دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها مهندسی برق نباشد به عنوان درس جبرانی محسوب می شود.
 

2-3- درسهای اصلی

هر دانشجو موظف است تا پایان دوره آموزشی، همه درسهای جدول زیر را به عنوان درسهای اصلی بگذراند.
 
 درسهای اصلی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
 46310مهندسی فرآیند*/طراحی مفهومی فرآیند** 3
 46311برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 3
 46312تحلیل سیستمهای انرژی 3
 46313مدلسازی انرژی 3

 * برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و فیزیک

** برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی شیمی

 

3-3- درسهای تخصصی اختیاری

هر دانشجو باید با توجه به زمینه پروژه پژوهشی و نظر استاد راهنما، مابقی درسهای خود را تا سقف 24 واحد از دروس مندرج در جدول مربوط به گرایش خود انتخاب نماید.

 درسهای اختیاری گرایش سیستمهای انرژی
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
 46331قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک* 3
 46333بهینه سازی جریان انرژی 3
 46334امنیت انرژی 3
 46360اقتصاد انرژی 3
 46361اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی 3
 46371آزمایشگاه ممیزی انرژی 1
 46372مدیریت مصرف انرژی در ساختمان 3
 46373کارایی انرژی در تاسیسات حرارتی 3
 46390سیاستگذاری انرژی 3
 46391آینده پژوهی در انرژی 3
46336تحلیل در فضای چند حاملی انرژی3
46335روش های احتمالاتی در سیستم های انرژی3
46332سیستم های هوشمند3
46392تحلیل کلان داده در سیستم های انرژی3
46375بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش سیستمهای انرژی الزامی است.

 درسهای اختیاری گرایش فن آوری های انرژی
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
46340نیروگاه های تولید برق 3
46341فناوری های تبدیل و ذخیره سازی انرژی 3
46342سیستمهای انرژی خورشیدی 3
46343فناوری پیلهای سوختی 3
46346فناوری نیروگاه های باد 3
46344تبدیل انرژی پیشرفته* 3
46345طراحی سیستمهای تولید همزمان 3
46350مهندسی فرآورش انرژی های اولیه 3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش فناوری های انرژی الزامی است.

 درسهای اختیاری گرایش انرژی و محیط زیست
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
46380انرژی و محیط زیست* 3
46381کنترل آلودگی های محیط زیست 3
46382مدل سازی و مهندسی محیط زیست 3
46383ارزیابی فنی و اقتصادی محیط زیست 3
46384بازیافت انرژی پسماندها 3
46385تصفیه فاضلاب و انرژی 3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش انرژی و محیط زیست الزامی است.

تبصره: دانشجویان کلیه گرایش ها می توانند با نظر استاد راهنما و تصویب گروه یک درس به ارزش 3 واحد در راستای موضوع پروژه از درسهای تحصیلات تکمیلی سایر دانشکده ها اخذ نمایند.

 4- پایان نامه کارشناسی ارشد

1-4- پروژه

 
دانشجویان موظف اند تا پایان نیمسال اول، استاد راهنما و زمینه پیشنهادی پایان نامه خود را انتخاب و به تصویب گروه مهندسی سیستمهای انرژی برسانند. همچنین دانشجویان   می بایستی تا قبل از پایان نیمسال دوم تحصیلی، پیشنهاد پروژه تفصیلی پایان نامه خود را به گروه مهندسی سیتمهای انرژی ارائه نمایند. دانشجویان آموزش محور به جای پروژه   می بایستی تا سقف 6 واحد از میان درس های دانشکده، درس های اختیاری خود را اخذ نمایند.
 پایان نامه کارشناسی ارشد
شماره درسنام درس تعداد واحد
46002پایان نامه کارشناسی ارشد6

 

  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu