۰۸, مهر, ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۶:۱۴

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیکی آدرس وبگاه شخصی
محمد اتوکش دانشیار outokesh[at]sharif.edu صفحه شخصی
مهرداد بروشکی دانشیار boroushaki[at]sharif.edu صفحه شخصی
سیدابوالفضل حسینی دانشیار sahosseini[at]sharif.edu صفحه شخصی
عباس رجبی قهنویه استادیار rajabi[at]sharif.edu صفحه شخصی
رامین روشندل استاد roshandel[at]sharif.edu صفحه شخصی
یداله سبوحی استاد saboohi[at]sharif.edu صفحه شخصی
سیدحمیدرضا سلامی مربی salami[at]sharif.edu صفحه شخصی
علی اکبر صالحی استاد salehi[at]sharif.edu صفحه شخصی
محمد صمدفام استادیار samadfam[at]sharif.edu صفحه شخصی
اکرم عوامی دانشیار avami[at]sharif.edu صفحه شخصی
محسن غفاری استادیار ghaffari[at]sharif.edu صفحه شخصی
محمدباقر غفرانی استاد ghofrani[at]sharif.edu صفحه شخصی
خلیل مشکبار استادیار moshkbar[at]sharif.edu صفحه شخصی
معین معینی استادیار moeini[at]sharif.edu صفحه شخصی
عباس ملکی دانشیار maleki[at]sharif.edu صفحه شخصی
ناصر وثوقی استاد nvosoughi[at]sharif.edu صفحه شخصی
مصطفی سهراب پور استاد فقید درگذشت: بهمن ماه 1395
 نامنام خانوادگیشماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
آدرس وبگاه شخصی
علیاسدی021-66166120asadi[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
فاطمهبابایی نژاد021-66166113babaeenejad[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
مرضیهپورمقدسی021-66166089pourmoghadasi[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
افسانهدورودیان021-66166121dorudian[at]energy.sharif.irصفحه شخصی
صدیقهسپهری راد021-66166117s.sepehri[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
زلیخاگلزاری021-66166101z.golzary[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
 نامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
 فروغبهزادی1398 
 حسینخواجه پور1398 
شماره دانشجویینامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
90301327وحیدفیروزمند1390firouzmand[at]energy.sharif.ir
91301556محمدرضائی میرقائد1391m_rezaei[at]energy.sharif.ir
91302217حسامقدکساز1391ghadaksaz[at]energy.sharif.ir
92302038مونابهرامی1392mona-bahrami[at]energy.sharif.ir
92302049احمدحسین نژاد1392hosseinnezhad[at]energy.sharif.ir
92302051بهزادفرشیدیان1392farshidian[at]energy.sharif.ir
92302062میناکلاگر1392kolagar[at]energy.sharif.ir
93300171مجتبیدارا1393dara[at]energy.sharif.ir
93302629فرزینگلزار1393golzar[at]energy.sharif.ir
93300158مجیدآستانه1393astaneh[at]energy.sharif.ir
93302578هادیشهابی نژاد1393shahabinejad[at]energy.sharif.ir
93302589علیجهان بین1393jahanbin[at]energy.sharif.ir
93302591میثمقادری مظاهر1393mghaderi[at]energy.sharif.ir
93302607سید محمدابراهیمی سریزدی1393ebrahimi[at]energy.sharif.ir
93302618معصومهبرارزاده1393bararzadeh[at]energy.sharif.ir
94300279فرشتهساحلی1394saheli[at]energy.sharif.ir
94302106سید مهردادزمزمیان1394zamzamian[at]energy.sharif.ir
94302117حسنآزاد1394azad[at]energy.sharif.ir
94302128علیعباسی گودرزی1394abbasi_goodarzi[at]energy.sharif.ir
95300142الهامپیروزان1395piruzan[at]energy.sharif.ir
95300153حمیدرضاخداجو چوکامی1395khodajou[at]energy.sharif.ir
95300164امینحسنی1395hasani[at]energy.sharif.ir
95301639نیلوفررشته بر1395reshtebar[at]energy.sharif.ir
95300945سمیهاحمدی1395sahmadi[at]energy.sharif.ir
95300956مرتضیحدادی1395haddadi[at]energy.sharif.ir
95300967سودابهگلزاری1395golzari[at]energy.sharif.ir
95300978فرشادمطبوع1395fmatbou[at]energy.sharif.ir
96300177امیررضاحیدری1396heidari[at]energy.sharif.ir
96301987سیدعبدالهادیحسین زاده1396hosseinzadeh[at]energy.sharif.ir
96301998ابوالفضلرفیع زاده1396rafizade[at]energy.sharif.ir
96302015محمدرضاکوثری1396kosari[at]energy.sharif.ir
96302026ایوبهاچم بچاری1396hachem[at]energy.sharif.ir
96302037سیدسعیدسیدحسین1396seyedhossein[at]energy.sharif.ir
96302048مرتضیمحمودی1396mahmoudi[at]energy.sharif.ir
96302189ایمانرمضانی1396ramezani[at]energy.sharif.ir
97302233امیرربیعی1397rabiee[at]energy.sharif.ir
97302244محمدنظم آبادی1397nazmabadi[at]energy.sharif.ir
97302255داودنقوی دیزجی1397naghavi[at]energy.sharif.ir
97302266جوادوثوقی1397j-vosoughi[at]energy.sharif.ir
97302277زهرابامشاد1397bamshad[at]energy.sharif.ir
97302288محمدامینکیانی1397kiani[at]energy.sharif.ir
97302299محمدرضااردکانی فرد1397ardekani[at]energy.sharif.ir
97302306مهشادمدیری1397m_modiri[at]energy.sharif.ir
97300265فرزانهرضائی1397drezaei[at]energy.sharif.ir
98300823یاسمنتوکل مقدم1398tavakol[at]energy.sharif.ir
98300834علیغروی همدانی1398gharavi[at]energy.sharif.ir
98301563علیکللی1398kolali[at]energy.sharif.ir
98301574احسانترابی1398ehsan.torabi[at]energy.sharif.ir
98301585سیدسجادجبل عاملیان1398sayedsajad.jabalamelian[at]energy.sharif.ir
98301603فاطمهمچرشاوی1398fatemeh.mechershavi[at]energy.sharif.ir
98301614جوادکوچک پور1398javad.kochakpour[at]energy.sharif.ir
شماره دانشجویینامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
96202826میثممطلبی1396matlabi[at]energy.sharif.ir
96202848مصطفینیکنامی1396niknami[at]energy.sharif.ir
96202859زهراربیعی1396rabee[at]energy.sharif.ir
96202861داریاکوثری1396kowsari[at]energy.sharif.ir
96202872محمدحسینمحبی کجیدی1396mohebbi[at]energy.sharif.ir
96202883علیکللی1396kolali[at]energy.sharif.ir
96203182حبیبنورقاسمی قورقچی1396noorgasemi[at]energy.sharif.ir
96203193محمدجوادقرائی1396gharaei[at]energy.sharif.ir
96203209مهدیمیرزاخانی سیلاب1396mirzakhani[at]energy.sharif.ir
96203211عرفاننظری1396nazari[at]energy.sharif.ir
96203222احسانخیرخواه راد1396kheirkhah[at]energy.sharif.ir
96203233محمدعلمی1396elmi[at]energy.sharif.ir
96203244کیوانحق وردی1396haghverdi[at]energy.sharif.ir
96203266صادقعلی زاده1396alizadeh[at]energy.sharif.ir
96204357سجادموحدی1396movahhedi[at]energy.sharif.ir
96204368علیمعموری1396mamouri[at]energy.sharif.ir
96204379کمیلجای مند1396jaymand[at]energy.sharif.ir
96204381عاطفهنصراللهی1396nasrollahi[at]energy.sharif.ir
96204392رضاابراهیم زاده1396ebraimzadeh[at]energy.sharif.ir
96204421سعیدابارشی1396abareshi[at]energy.sharif.ir
96204432مهدیرشیدی1396rashidi[at]energy.sharif.ir
96204443محمدصادقمحمدی1396mohammadi[at]energy.sharif.ir
96204454نرگسمعینی امام قیسی1396moeiniemamgeisi[at]energy.sharif.ir
96204465حسیناسدی خانوکی1396asadikhanouki[at]energy.sharif.ir
96206241موسیخسروی1396khosravi[at]energy.sharif.ir
96206252مهدیلطفی1396m.lotfi[at]energy.sharif.ir
96206263فاطمهاسفندیاری1396esfandiari[at]energy.sharif.ir
96206274ساراباریک ابی1396barikabi[at]energy.sharif.ir
96206285مهدیهچایچی1396chaichi[at]energy.sharif.ir
96206296سعیدعاشوری1396ashouri[at]energy.sharif.ir
96206303فاطمهعبدی نژاد1396abdinezhad[at]energy.sharif.ir
96206314علیفهام مفرد1396fahammofrad[at]energy.sharif.ir
96206325زهراکاظمی1396kazemi[at]energy.sharif.ir
96206336امیررضامتفق1396mottafegh[at]energy.sharif.ir
96206347نیلوفرصالحی علوی1396salehialavi[at]energy.sharif.ir
96206358مریمکافی زاده کاشان1396kafizadeh[at]energy.sharif.ir
96206369میلادشکراللهی1396shokrollahi[at]energy.sharif.ir
96206371شمیمشکری مطلق1396shokrimotlagh[at]energy.sharif.ir
96206382شبنمقنبرزاده1396ghanbarzadeh[at]energy.sharif.ir
96206393نویدجعفری1396jafari[at]energy.sharif.ir
96206409حامدسالارکیا1396salarkia[at]energy.sharif.ir
96206411حسیننجفی1396najafi[at]energy.sharif.ir
96208829محمدرضااحدی اق قلعه1396mr.ahadi[at]energy.sharif.ir
96208831فاطمهفولادی1396fooladi[at]energy.sharif.ir
96208842حامدمحسنی پهلوان1396mohsenipahlavan[at]energy.sharif.ir
96208853مرجانپورابراهیم1396pourebrahim[at]energy.sharif.ir
96208864علیغروی همدانی1396gharavi[at]energy.sharif.ir
96208886پریساحاجی علی گل1396hajialigol[at]energy.sharif.ir
96208897فرهادرضایی1396rezaie[at]energy.sharif.ir
96208904علیقراگزلو1396gharagozlou[at]energy.sharif.ir
96208915احساناسدی مقدم1396asadimoghadam[at]energy.sharif.ir
96208926علیمیرزایی دم ابی1396a.mirzaei[at]energy.sharif.ir
96211622یاسمنتوکل مقدم1396tavakol[at]energy.sharif.ir
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
97201975 پرستو محبی 1397 Mohebi[at]energy.sharif.ir
97201986 صبا قلیزاده 1397 Gholizadeh[at]energy.sharif.ir
97204734 دنیا احمدی 1397 Ahmady[at]energy.sharif.ir
97204767 حسناسادات میرهادی 1397 Mirhadi[at]energy.sharif.ir
97204778 محمد وحیدیان 1397 Vahidian[at]energy.sharif.ir
97204789 محمدباقر ربانی فرد 1397 rabbanifard[at]energy.sharif.ir
97204807 مهدی قربانی اشرف 1397 GhorbaniAshraf[at]energy.sharif.ir
97204818 محدثه کفالتی 1397 Kefalati[at]energy.sharif.ir
97204831 زهرا پیامی گلهین 1397 Payami[at]energy.sharif.ir
97204842 محمد سلیمانپور 1397 Soliemanpoor[at]energy.sharif.ir
97204853 حسین نادری 1397 Naderi[at]energy.sharif.ir
97204864 نوید ابراهیمی 1397 n.Ebrahimi[at]energy.sharif.ir
97204875 علی گرامیان نژاد 1397 Geramiannejjad[at]energy.sharif.ir
97204886 سجاد نادرزاده 1397 Naderzade[at]energy.sharif.ir
97204897 ایران برزگر 1397 Barzegar[at]energy.sharif.ir
97204904 نوید ممبنی 1397 Mombeini[at]energy.sharif.ir
97204915 ژاله وطنی 1397 Vatani[at]energy.sharif.ir
97204926 پریا یوسفی 1397 p.Yousefi[at]energy.sharif.ir
97204937 حسین اورزمانی 1397 Avarzamani[at]energy.sharif.ir
97204948 ابراهیم عاکفی قاضیانی 1397 Akefi[at]energy.sharif.ir
97204959 رضا قاسم زاده لشت نشا 1397 Ghsemzade[at]energy.sharif.ir
97206168 سامان باباخانیان زاده 1397 Babakhanianzade[at]energy.sharif.ir
97206179 محمدمعین گل چین 1397 Golchin[at]energy.sharif.ir
97206181 حامد نوروزی 1397 Noroozi[at]energy.sharif.ir
97206192 حبیب اسماعیل اوغلی 1397 Esmailoghli[at]energy.sharif.ir
97206208 سینا ضرابی 1397 Zarabi[at]energy.sharif.ir
97206219 محمدبهزاد هادی 1397 m.Hadi[at]energy.sharif.ir
97206221 مهدی داودی 1397 Davoudi[at]energy.sharif.ir
97206232 میلاد قاسمی 1397 m.Ghasemi[at]energy.sharif.ir
97206243 محدثه کوچکی 1397 Koochaki[at]energy.sharif.ir
97206254 توحید نصیری 1397 Nasiri[at]energy.sharif.ir
97206265 سینا اسماعیلی 1397 Esmaili[at]energy.sharif.ir
97206276 سپیده اهنگری 1397 Ahangari[at]energy.sharif.ir
97206287 وحید رضایی 1397 v.Rezaei[at]energy.sharif.ir
97206298 زینب علیزاده بیاتی 1397 Alizadeh[at]energy.sharif.ir
97206316 فرزاد بهرامی باباحیدری 1397 Bahrami[at]energy.sharif.ir
97206327 سعید شریفی 1397 Sharifi[at]energy.sharif.ir
97206338 ملیحه حدیثی قمی 1397 Hadisi[at]energy.sharif.ir
97206349 الهام شاهرخی 1397 Shahrokhi[at]energy.sharif.ir
97206351 محمد قربانزاده 1397 Ghorbanzadeh[at]energy.sharif.ir
97206362 منیره محمودی 1397 Mahmoodie[at]energy.sharif.ir
97208509 محمدعلی حجازی 1397 Hejazi[at]energy.sharif.ir
97208511 میلاد احمدی نژاد 1397 Ahmadinejad[at]energy.sharif.ir
97208522 محمدحسین ارکان نیا 1397 Arkan[at]energy.sharif.ir
97208533 ملیحه اسماعیلی بوسجین 1397 m.Esmaeili[at]energy.sharif.ir
97208544 حسن جلیل زاده 1397 Jalilzade[at]energy.sharif.ir
97208566 غلامرضا رحیمی 1397 gh.Rahimi[at]energy.sharif.ir
97208577 محمد رستمی کمال اباد 1397 Rostami[at]energy.sharif.ir
97208599 بهروز نوری خانگاه 1397 Noori[at]energy.sharif.ir
97208606 امیرمحمد سعیدی 1397 Saeedi[at]energy.sharif.ir
97208617 احسان عبدالهی 1397 a.Abdollahi[at]energy.sharif.ir
97208628 محمد قنبری 1397 Ghanbari[at]energy.sharif.ir
97208639 ناهید ایزانلو 1397 Izanloo[at]energy.sharif.ir
97208641 مریم جوادی نیا 1397 Javadinia[at]energy.sharif.ir
97208652 الهام حسنی 1397 E.Hasani[at]energy.sharif.ir
97208663 پیمانه شیرازی 1397 Shirazi[at]energy.sharif.ir
97208674 علی یونسی 1397 Younesi[at]energy.sharif.ir
97208685 فائزه مسافری 1397 Mosaferi[at]energy.sharif.ir
97211454 ایمان ایوبی 1397 Ayoubi[at]energy.sharif.ir
97211465 صادق کاهه 1397 Kahe[at]energy.sharif.ir
97211487 پیمان خانی 1397 Khani[at]energy.sharif.ir
97211498 سیده طلیعه شهرستانی 1397 Shahrestani[at]energy.sharif.ir
97211516 علی اکبر رضازاده 1397 Rezazadeh[at]energy.sharif.ir
97211527 بهزاد زمانی پورقهرود 1397 Zamanipour[at]energy.sharif.ir
97211538 ابوالفضل زینتی 1397 Zinati[at]energy.sharif.ir
97211549 محمد طلائی 1397 Talaei[at]energy.sharif.ir
97211551 نوید اعتمادیه 1397 Etemadieh[at]energy.sharif.ir
97211562 علیرضا بیات 1397 Bayat[at]energy.sharif.ir
97211584 راضیه عبدالمحمدی 1397 Abdolmohamadi[at]energy.sharif.ir
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
98201044 محمدجواد فلاح پور 1398 Mohammadjavad.fallahpour[at]energy.sharif.ir
98201077 پیمان براتی 1398 Peyman.barati[at]energy.sharif.ir
97204734 سعید بستان 1398 Saeed.bostan[at]energy.sharif.ir
98204469 مهدی ولی پور 1398 Mehdi.valipour[at]energy.sharif.ir
98204471 علیرضا ابراهیم زاده 1398 Alireza.ebrahimzadeh[at]energy.sharif.ir
98204482 علی اصغر اسدی 1398 Aliasghar.asadi[at]energy.sharif.ir
98204493 علی اسدی 1398 Ali.asadi[at]energy.sharif.ir
98204511 رضوان خدادادی 1398 Rezvan.khodadadi[at]energy.sharif.ir
98204522 حمیدرضا سلگی 1398 Hamidreza.solgi[at]energy.sharif.ir
98204533 اردوان سلیمانی 1398 ardavan.soleimani[at]energy.sharif.ir
98204544 پگاه کیوان 1398 Pegah.keyvan[at]energy.sharif.ir
98204555 حسن راعی 1398 Hasan.raei[at]energy.sharif.ir
98204566 معین شعبان پور 1398 Moein.shabanpour[at]energy.sharif.ir
98204577 جواد نظری علی آبادی 1398 Javad.nazarialiabadi[at]energy.sharif.ir
98204588 امین زاهدی مطلق 1398 Amin.zahedimotlagh[at]energy.sharif.ir
98204599 یاسر سجودی 1398 Yaser.sojoodi[at]energy.sharif.ir
98204606 سعید حجت 1398 Saeed.hojat[at]energy.sharif.ir
98204641 رحمت اله خواجه رفیعی 1398 Rahmat.rafeei[at]energy.sharif.ir
98204652 امیرمحمد محمدی 1397 Amir.mohammadi[at]energy.sharif.ir
98204663 رویا براتی 1398 Roya.barati[at]energy.sharif.ir
98204696 مهدی کریمی 1398 Mehdi.karimi[at]energy.sharif.ir
98204703 محمد ابراهیمی 1398 Mohammad.ebrahimi[at]energy.sharif.ir
98204714 علی حلاج اکباتان 1398 Ali.halaj[at]energy.sharif.ir
98204725 سارا استوار 1398 Sara.ostovar[at]energy.sharif.ir
98204736 حمیدرضا توسطی 1398 Hamidreza.tavasoti[at]energy.sharif.ir
98204747 میرمحمدرضا خالقی 1398 Mr.khaleghi[at]energy.sharif.ir
98204758 اشکان شهبازی 1398 Ashkan.shahbazi[at]energy.sharif.ir
98204769 محمد ماندگاری میبدی 1398 Mohammad.mandegari[at]energy.sharif.ir
98204793 مصطفی احمدی 1398 Mustafa.ahmadi[at]energy.sharif.ir
98204809 مهدی خطیریان 1398 Mehdi.khatirian[at]energy.sharif.ir
98204811 مریم خیری 1398 Maryam.kheiri[at]energy.sharif.ir
98204833 هانیه طباطبایی مرادی 1398 Hanieh.tabatabai[at]energy.sharif.ir
98204844 اشکان عبدشاهی 1398 Ashkan.abdshahi[at]energy.sharif.ir
98204866 امیرحسین ویزان 1398 Amirhosein.wizan[at]energy.sharif.ir
98204877 رسول محمدی 1397 Rasoul.mohammadi[at]energy.sharif.ir
98204888 ستاره منصوری 1398 setare.mansouri[at]energy.sharif.ir
98204899 مرتضی سرزهی 1398 Morteza.sarzahi[at]energy.sharif.ir
98204917 امیر ملامحمدی صدفی 1398 amir.sadafi[at]energy.sharif.ir
98204928 سعید میرزایی 1398 Saeed.mirzai[at]energy.sharif.ir
98204939 سجاد بالفروش 1398 Sajjad.balforoosh[at]energy.sharif.ir
98204941 محسن باقری 1398 Mohsen.bagheri[at]energy.sharif.ir
98204952 حمیدرضا کبیرسلطان 1398 Hamidreza.kabir[at]energy.sharif.ir
98204963 آرمین خزائی 1398 Armin.khazaei[at]energy.sharif.ir
98204974 امیرفرزین نیکخواه 1398 Amir.nikkhah[at]energy.sharif.ir
98204985 مهران احمدپور 1398 Mehran.ahmadpour[at]energy.sharif.ir
98204996 محمدرضا احمدی 1398 Mohammadreza.ahmadi[at]energy.sharif.ir
98205002 مجتبی کرمی 1398 Mojtaba.karami[at]energy.sharif.ir
98205024 میلاد صفابخش 1398 Milad.safabakhsh[at]energy.sharif.ir
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu