۳۱, مرداد, ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۵۳:۱۵

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان
 نامنام خانوادگیمرتبه علمی
آدرس پست الکترونیکی
آدرس وبگاه شخصی
محمداتوکشدانشیارoutokesh[at]sharif.eduصفحه شخصی
مهردادبروشکیدانشیارboroushaki[at]sharif.eduصفحه شخصی
سیدابوالفضلحسینیدانشیارsahosseini[at]sharif.eduصفحه شخصی
عباسرجبی قهنویهاستادیارrajabi[at]sharif.eduصفحه شخصی
رامینروشندلدانشیارroshandel[at]sharif.eduصفحه شخصی
یدالهسبوحیاستادsaboohi[at]sharif.eduصفحه شخصی
سیدحمیدرضاسلامیمربیsalami[at]sharif.eduصفحه شخصی
علی اکبرصالحیاستادsalehi[at]sharif.eduصفحه شخصی
محمدصمدفاماستادیارsamadfam[at]sharif.eduصفحه شخصی
اکرمعوامیاستادیارavami[at]sharif.eduصفحه شخصی
محمدباقرغفرانیاستادghofrani[at]sharif.eduصفحه شخصی
خلیلمشکباراستادیارmoshkbar[at]sharif.eduصفحه شخصی
معینمعینیاستادیارmoeini[at]sharif.eduصفحه شخصی
عباسملکیدانشیارmaleki[at]sharif.eduصفحه شخصی
ناصروثوقیاستادnvosoughi[at]sharif.eduصفحه شخصی
مصطفیسهراب پوراستاد فقیددرگذشت: بهمن ماه 1395
 نامنام خانوادگیشماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
آدرس وبگاه شخصی
علیاسدی021-66166120asadi[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
فاطمهبابایی نژاد021-66166113babaeenejad[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
مرضیهپورمقدسی021-66166089pourmoghadasi[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
افسانهدورودیان021-66166121dorudian[at]energy.sharif.irصفحه شخصی
صدیقهسپهری راد021-66166117s.sepehri[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
زلیخاگلزاری021-66166101z.golzary[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
 نامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
 فروغبهزادی1398 
 حسینخواجه پور1398 
شماره دانشجویینامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
90301327وحیدفیروزمند1390firouzmand[at]energy.sharif.ir
91301556محمدرضائی میرقائد1391m_rezaei[at]energy.sharif.ir
91302217حسامقدکساز1391ghadaksaz[at]energy.sharif.ir
92302038مونابهرامی1392mona-bahrami[at]energy.sharif.ir
92302049احمدحسین نژاد1392hosseinnezhad[at]energy.sharif.ir
92302051بهزادفرشیدیان1392farshidian[at]energy.sharif.ir
92302062میناکلاگر1392kolagar[at]energy.sharif.ir
93300171مجتبیدارا1393dara[at]energy.sharif.ir
93302629فرزینگلزار1393golzar[at]energy.sharif.ir
93300158مجیدآستانه1393astaneh[at]energy.sharif.ir
93302578هادیشهابی نژاد1393shahabinejad[at]energy.sharif.ir
93302589علیجهان بین1393jahanbin[at]energy.sharif.ir
93302591میثمقادری مظاهر1393mghaderi[at]energy.sharif.ir
93302607سید محمدابراهیمی سریزدی1393ebrahimi[at]energy.sharif.ir
93302618معصومهبرارزاده1393bararzadeh[at]energy.sharif.ir
94300279فرشتهساحلی1394saheli[at]energy.sharif.ir
94302106سید مهردادزمزمیان1394zamzamian[at]energy.sharif.ir
94302117حسنآزاد1394azad[at]energy.sharif.ir
94302128علیعباسی گودرزی1394abbasi_goodarzi[at]energy.sharif.ir
95300142الهامپیروزان1395piruzan[at]energy.sharif.ir
95300153حمیدرضاخداجو چوکامی1395khodajou[at]energy.sharif.ir
95300164امینحسنی1395hasani[at]energy.sharif.ir
95300639نیلوفررشته بر1395reshtebar[at]energy.sharif.ir
95300945سمیهاحمدی1395sahmadi[at]energy.sharif.ir
95300956مرتضیحدادی1395haddadi[at]energy.sharif.ir
95300967سودابهگلزاری1395golzari[at]energy.sharif.ir
95300978فرشادمطبوع1395fmatbou[at]energy.sharif.ir
96300177امیررضاحیدری1396heidari[at]energy.sharif.ir
96301987سیدعبدالهادیحسین زاده1396hosseinzadeh[at]energy.sharif.ir
96301998ابوالفضلرفیع زاده1396rafizade[at]energy.sharif.ir
96302015محمدرضاکوثری1396kosari[at]energy.sharif.ir
96302026ایوبهاچم بچاری1396hachem[at]energy.sharif.ir
96302037سیدسعیدسیدحسین1396seyedhossein[at]energy.sharif.ir
96302048مرتضیمحمودی1396mahmoudi[at]energy.sharif.ir
96302189ایمانرمضانی1396ramezani[at]energy.sharif.ir
97302233امیرربیعی1397rabiee[at]energy.sharif.ir
97302244محمدنظم آبادی1397nazmabadi[at]energy.sharif.ir
97302255داودنقوی دیزجی1397naghavi[at]energy.sharif.ir
97302266جوادوثوقی1397j-vosoughi[at]energy.sharif.ir
97302277زهرابامشاد1397bamshad[at]energy.sharif.ir
97302288محمدامینکیانی1397kiani[at]energy.sharif.ir
97302299محمدرضااردکانی فرد1397ardekani[at]energy.sharif.ir
97302306مهشادمدیری1397m_modiri[at]energy.sharif.ir
97300265فرزانهرضائی1397drezaei[at]energy.sharif.ir
شماره دانشجویینامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
95200472محمدحسینهزارخوانی1395hezarkhani[at]energy.sharif.ir
95200494مهدیفروغی1395foroughi[at]energy.sharif.ir
95200556فرزانهرضایی1395d_rezaei[at]energy.sharif.ir
95203253فرزانهتکسیبی1395taksibi[at]energy.sharif.ir
95203264حسینرنجگری1395ranjgari[at]energy.sharif.ir
95203275محمدپورمتین1395pourmatin[at]energy.sharif.ir
95203694شهراممحمدبیگی1395mohammadbeigi[at]energy.sharif.ir
95203734حامدمعینی رودبالی1395moeini[at]energy.sharif.ir
95204666رضااعظمی1395azami[at]energy.sharif.ir
95204688علیصفرزاده امیری1395safarzade[at]energy.sharif.ir
95204836حمیدقبایی نمهیل1395ghobaee[at]energy.sharif.ir
95204847علیپاسبان گجن1395pasban[at]energy.sharif.ir
95204977نگاردوگوهرانی1395dogoharani[at]energy.sharif.ir
95206056سارااعظمیان1395azamian[at]energy.sharif.ir
95206067محمدصادقنعمانی1395nemani[at]energy.sharif.ir
95206078دانیالطاهری1395d_tahery[at]energy.sharif.ir
95206091علیقربانی جامی تقی آبادی1395ghorbani[at]energy.sharif.ir
95206107علیاسمخانی قوجه بیگلو1395esmkhani[at]energy.sharif.ir
95206118نسترندریایی گوکی1395daryayee[at]energy.sharif.ir
95206667فاطمهاسمعیلی دوابسری1395fesmaeeli[at]energy.sharif.ir
95206678محدثهپورشریفی راوری1395poursharifi[at]energy.sharif.ir
95206691زینبحیدری1395zheidari[at]energy.sharif.ir
95206707مرتضیرحیمی آبادچی1395rahimi[at]energy.sharif.ir
95206718بنیامینشکیب1395shakib[at]energy.sharif.ir
95206729حسینگلستانی1395golestani[at]energy.sharif.ir
95209126سید بهنامطالب جدی1395talebjedi[at]energy.sharif.ir
95209137سید مرتضیمحتسبی1395mohtasebi[at]energy.sharif.ir
95209148حمیدرضاشادمانی1395shadmani[at]energy.sharif.ir
95209159میثمعظیمی1395azimi[at]energy.sharif.ir
95209161پریاموحد1395movahhed[at]energy.sharif.ir
95209172عرفاندرودگر هزاوه1395derogar[at]energy.sharif.ir
95209183سامانطاهری زردخونی1395s_taheri[at]energy.sharif.ir
95209194مرتضیمقدم1395moghadam[at]energy.sharif.ir
95209201محمدخالوندی1395khalvandi[at]energy.sharif.ir
95209212میرهادیزینالیان1395zeynalian[at]energy.sharif.ir
95209223داودنقوی دیزجی1395naghavi[at]energy.sharif.ir
95206129بهرامزارع خروانق1395zare[at]energy.sharif.ir
95203712احمدسراوانی1395saravani[at]energy.sharif.ir
شماره دانشجویینامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
96202826میثممطلبی1396matlabi[at]energy.sharif.ir
96202848مصطفینیکنامی1396niknami[at]energy.sharif.ir
96202859زهراربیعی1396rabee[at]energy.sharif.ir
96202861داریاکوثری1396kowsari[at]energy.sharif.ir
96202872محمدحسینمحبی کجیدی1396mohebbi[at]energy.sharif.ir
96202883علیکللی1396kolali[at]energy.sharif.ir
96203182حبیبنورقاسمی قورقچی1396noorgasemi[at]energy.sharif.ir
96203193محمدجوادقرائی1396gharaei[at]energy.sharif.ir
96203209مهدیمیرزاخانی سیلاب1396mirzakhani[at]energy.sharif.ir
96203211عرفاننظری1396nazari[at]energy.sharif.ir
96203222احسانخیرخواه راد1396kheirkhah[at]energy.sharif.ir
96203233محمدعلمی1396elmi[at]energy.sharif.ir
96203244کیوانحق وردی1396haghverdi[at]energy.sharif.ir
96203266صادقعلی زاده1396alizadeh[at]energy.sharif.ir
96204357سجادموحدی1396movahhedi[at]energy.sharif.ir
96204368علیمعموری1396mamouri[at]energy.sharif.ir
96204379کمیلجای مند1396jaymand[at]energy.sharif.ir
96204381عاطفهنصراللهی1396nasrollahi[at]energy.sharif.ir
96204392رضاابراهیم زاده1396ebraimzadeh[at]energy.sharif.ir
96204421سعیدابارشی1396abareshi[at]energy.sharif.ir
96204432مهدیرشیدی1396rashidi[at]energy.sharif.ir
96204443محمدصادقمحمدی1396mohammadi[at]energy.sharif.ir
96204454نرگسمعینی امام قیسی1396moeiniemamgeisi[at]energy.sharif.ir
96204465حسیناسدی خانوکی1396asadikhanouki[at]energy.sharif.ir
96206241موسیخسروی1396khosravi[at]energy.sharif.ir
96206252مهدیلطفی1396m.lotfi[at]energy.sharif.ir
96206263فاطمهاسفندیاری1396esfandiari[at]energy.sharif.ir
96206274ساراباریک ابی1396barikabi[at]energy.sharif.ir
96206285مهدیهچایچی1396chaichi[at]energy.sharif.ir
96206296سعیدعاشوری1396ashouri[at]energy.sharif.ir
96206303فاطمهعبدی نژاد1396abdinezhad[at]energy.sharif.ir
96206314علیفهام مفرد1396fahammofrad[at]energy.sharif.ir
96206325زهراکاظمی1396kazemi[at]energy.sharif.ir
96206336امیررضامتفق1396mottafegh[at]energy.sharif.ir
96206347نیلوفرصالحی علوی1396salehialavi[at]energy.sharif.ir
96206358مریمکافی زاده کاشان1396kafizadeh[at]energy.sharif.ir
96206369میلادشکراللهی1396shokrollahi[at]energy.sharif.ir
96206371شمیمشکری مطلق1396shokrimotlagh[at]energy.sharif.ir
96206382شبنمقنبرزاده1396ghanbarzadeh[at]energy.sharif.ir
96206393نویدجعفری1396jafari[at]energy.sharif.ir
96206409حامدسالارکیا1396salarkia[at]energy.sharif.ir
96206411حسیننجفی1396najafi[at]energy.sharif.ir
96208829محمدرضااحدی اق قلعه1396mr.ahadi[at]energy.sharif.ir
96208831فاطمهفولادی1396fooladi[at]energy.sharif.ir
96208842حامدمحسنی پهلوان1396mohsenipahlavan[at]energy.sharif.ir
96208853مرجانپورابراهیم1396pourebrahim[at]energy.sharif.ir
96208864علیغروی همدانی1396gharavi[at]energy.sharif.ir
96208886پریساحاجی علی گل1396hajialigol[at]energy.sharif.ir
96208897فرهادرضایی1396rezaie[at]energy.sharif.ir
96208904علیقراگزلو1396gharagozlou[at]energy.sharif.ir
96208915احساناسدی مقدم1396asadimoghadam[at]energy.sharif.ir
96208926علیمیرزایی دم ابی1396a.mirzaei[at]energy.sharif.ir
96211622یاسمنتوکل مقدم1396tavakol[at]energy.sharif.ir
شماره دانشجویینامنام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیک
97201975پرستومحبی1397Mohebi[at]energy.sharif.ir
97201986صباقلیزاده1397Gholizadeh[at]energy.sharif.ir
97204734دنیااحمدی1397Ahmady[at]energy.sharif.ir
97204745سیروسحقی زاده1397Haghizadeh[at]energy.sharif.ir
97204767حسناساداتمیرهادی1397Mirhadi[at]energy.sharif.ir
97204778محمدوحیدیان1397Vahidian[at]energy.sharif.ir
97204789محمدباقرربانی فرد1397rabbanifard[at]energy.sharif.ir
97204807مهدیقربانی اشرف1397GhorbaniAshraf[at]energy.sharif.ir
97204818محدثهکفالتی1397Kefalati[at]energy.sharif.ir
97204831زهراپیامی گلهین1397Payami[at]energy.sharif.ir
97204842محمدسلیمانپور1397Soliemanpoor[at]energy.sharif.ir
97204853حسیننادری1397Naderi[at]energy.sharif.ir
97204864نویدابراهیمی1397n.Ebrahimi[at]energy.sharif.ir
97204875علیگرامیان نژاد1397Geramiannejjad[at]energy.sharif.ir
97204886سجادنادرزاده1397Naderzade[at]energy.sharif.ir
97204897ایرانبرزگر1397Barzegar[at]energy.sharif.ir
97204904نویدممبنی1397Mombeini[at]energy.sharif.ir
97204915ژالهوطنی1397Vatani[at]energy.sharif.ir
97204926پریایوسفی1397p.Yousefi[at]energy.sharif.ir
97204937حسیناورزمانی1397Avarzamani[at]energy.sharif.ir
97204948ابراهیمعاکفی قاضیانی1397Akefi[at]energy.sharif.ir
97204959رضاقاسم زاده لشت نشا1397Ghsemzade[at]energy.sharif.ir
97206168سامانباباخانیان زاده1397Babakhanianzade[at]energy.sharif.ir
97206179محمدمعینگل چین1397Golchin[at]energy.sharif.ir
97206181حامدنوروزی1397Noroozi[at]energy.sharif.ir
97206192حبیباسماعیل اوغلی1397Esmailoghli[at]energy.sharif.ir
97206208سیناضرابی1397Zarabi[at]energy.sharif.ir
97206219محمدبهزادهادی1397m.Hadi[at]energy.sharif.ir
97206221مهدیداودی1397Davoudi[at]energy.sharif.ir
97206232میلادقاسمی1397m.Ghasemi[at]energy.sharif.ir
97206243محدثهکوچکی1397Koochaki[at]energy.sharif.ir
97206254توحیدنصیری1397Nasiri[at]energy.sharif.ir
97206265سینااسماعیلی1397Esmaili[at]energy.sharif.ir
97206276سپیدهاهنگری1397Ahangari[at]energy.sharif.ir
97206287وحیدرضایی1397v.Rezaei[at]energy.sharif.ir
97206298زینبعلیزاده بیاتی1397Alizadeh[at]energy.sharif.ir
97206316فرزادبهرامی باباحیدری1397Bahrami[at]energy.sharif.ir
97206327سعیدشریفی1397Sharifi[at]energy.sharif.ir
97206338ملیحهحدیثی قمی1397Hadisi[at]energy.sharif.ir
97206349الهامشاهرخی1397Shahrokhi[at]energy.sharif.ir
97206351محمدقربانزاده1397Ghorbanzadeh[at]energy.sharif.ir
97206362منیرهمحمودی1397Mahmoodie[at]energy.sharif.ir
97208509محمدعلیحجازی1397Hejazi[at]energy.sharif.ir
97208511میلاداحمدی نژاد1397Ahmadinejad[at]energy.sharif.ir
97208522محمدحسینارکان نیا1397Arkan[at]energy.sharif.ir
97208533ملیحهاسماعیلی بوسجین1397m.Esmaeili[at]energy.sharif.ir
97208544حسنجلیل زاده1397Jalilzade[at]energy.sharif.ir
97208566غلامرضارحیمی1397gh.Rahimi[at]energy.sharif.ir
97208577محمدرستمی کمال اباد1397Rostami[at]energy.sharif.ir
97208599بهروزنوری خانگاه1397Noori[at]energy.sharif.ir
97208606امیرمحمدسعیدی1397Saeedi[at]energy.sharif.ir
97208617احسانعبدالهی1397a.Abdollahi[at]energy.sharif.ir
97208628محمدقنبری1397Ghanbari[at]energy.sharif.ir
97208639ناهیدایزانلو1397Izanloo[at]energy.sharif.ir
97208641مریمجوادی نیا1397Javadinia[at]energy.sharif.ir
97208652الهامحسنی1397E.Hasani[at]energy.sharif.ir
97208663پیمانهشیرازی1397Shirazi[at]energy.sharif.ir
97208674علییونسی1397Younesi[at]energy.sharif.ir
97208685فائزهمسافری1397Mosaferi[at]energy.sharif.ir
97211454ایمانایوبی1397Ayoubi[at]energy.sharif.ir
97211465صادقکاهه1397Kahe[at]energy.sharif.ir
97211487پیمانخانی1397Khani[at]energy.sharif.ir
97211498سیده طلیعهشهرستانی1397Shahrestani[at]energy.sharif.ir
97211516علی اکبررضازاده1397Rezazadeh[at]energy.sharif.ir
97211527بهزادزمانی پورقهرود1397Zamanipour[at]energy.sharif.ir
97211538ابوالفضلزینتی1397Zinati[at]energy.sharif.ir
97211549محمدطلائی1397Talaei[at]energy.sharif.ir
97211551نویداعتمادیه1397Etemadieh[at]energy.sharif.ir
97211562علیرضابیات1397Bayat[at]energy.sharif.ir
97211584راضیهعبدالمحمدی1397Abdolmohamadi[at]energy.sharif.ir
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu